fbThư khiếu nại | IFCM Việt Nam

Thư khiếu nại

Statement là giấy tờ xác nhận giao dịch trên tài khoản, được gửi hàng ngày và hàng tháng 1 lần. Nếu không có khiếu nại thì được xem là khách hàng đồng ý với giấy tờ.

Nếu không đồng ý thì khách hàng có thể liên lạc lại với công ty theo hòm thư điện tử support@ifcmarkets.com không quá 48 tiếng sau khi nhận thư, cung cấp đầy đủ thông tin số lệnh và gửi KHIẾU NẠI dưới.

Xử lý khiếu nại sẽ được thao tác trong giờ làm việc của bộ phận trăm sóc khách hàng.