fbKhôi phục lại mật khẩu | IFCM Việt Nam

Khôi phục lại mật khẩu

Khôi phục lại mật khẩu của văn phòng cá nhân: link để cấp lại mật khẩu đã được gửi đến cho email của Bạn.

Khối phục lại mật khẩu của tài khoản giao dịch: mật khẩu mới sẽ được gửi đến email của Bạn.

Yêu cầu khôi phục lại mật khẩu sẽ được xử lý trong giờ làm việc của Backoffice.

Văn phòng cá nhân là mục đặc biết của trang web, trong đấy Bạn có thể quản lý tài khoản của mình