فرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

USDCNH: انتشار گزارش مربوط به تولید صنعتی چین برای ماه مارس در تاریخ 16 آوریل، رویداد مهم بازارهای فارکس محسوب می شود....

USDIDX: انتشار شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده در 11 آوریل رویداد مهم برای بازارهای فارکس در هفتۀ 8 تا 12 آوریل...

USDIDX: انتشار شاخص مخارج مصرفی فردی (PCE) در ایالات متحده در تاریخ 29 مارس رویداد کلیدی هفتۀ 25 تا 29 مارس است. سرمایه گذاران...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال رزرو رویداد کلیدی هفتۀ 18 تا 22 مارس محسوب می شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده،...

USDIDX: انتشار شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده در تاریخ 12 مارس، رویداد مهم برای بازارهای فارکس در هفتۀ 11 تا...

USDIDX: انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه فوریه، مهمترین رویداد هفتۀ 4 تا 8 مارس...

EURUSD: انتشار شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید متعلق به S&P Global برای آلمان یک رویداد مهم در هفتۀ 19 تا 23 فوریه...

USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 13 فوریه منتشر می شود رویداد مهم بازارهای فارکس در هفتۀ 12 تا 16...

USDIDX: انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه ژانویه در تاریخ پنجم فوریه، مهمترین...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال رزرو، رویداد کلیدی هفتۀ 29 ژانویه تا 02 فوریه محسوب می شود. جروم پاول، رئیس فدرل رزرو، در...

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back