ساعت کار فارکس | ساعت بازار | ساعت بازار فارکس | ساعت کار بازار فارکس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

ساعات معاملاتی فارکس و CFD - ساعت کار بازار جهانی فارکس

ابزارهای تجاریساعات معامله (CET)ساعات تجاری منطقه ای (چهارشنبه)
فارکس دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURRUB ،USDRUBدوشنبه — جمعه (06:00 — 18:00) 06:00 — 18:00
فلزات گرانبهادوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSE (ژاپن) / #T-... دوشنبه — جمعه (02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00) 02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00
قراردادهای CFD روی سهام: NYSE، بازار بورس NASDAQ ( ایالات متحده) / #S-... دوشنبه — جمعه (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
قراردادهای CFD روی سهام: بازار بورس LSE (بریتانیای کبیر) / #L-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD روی سهام: بورس سهام HKEx (هنگ کنگ) / #H-... دوشنبه — جمعه (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00) 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00
CFD روی سهام: بورس سهام Xetra (آلمان) / #D-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSX (کانادا) / ...-CA# دوشنبه — جمعه (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD سهام: بورس سهام ASX (استرالیا) / #A-... دوشنبه — جمعه (01:00 — 07:00) 01:00 — 07:00
CFD در ETFدوشنبه — جمعه (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص
USDIDXدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200دوشنبه — جمعه (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000دوشنبه — جمعه (02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30) 02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30
DE30دوشنبه — جمعه (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100دوشنبه — جمعه (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50دوشنبه — جمعه (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:10, 11:20 — 17:40) 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:10, 11:20 — 17:40
NIKKEIدوشنبه — جمعه (02:00 — 17:30) 02:00 — 17:30
DJIدوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
RUT2000دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USVIXدوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
قراردادهای CFD ممتد روی کالاها
#C-COPPERدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTدوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-RICEدوشنبه — جمعه (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#C-SUGARدوشنبه — جمعه (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#C-ROBUSTAدوشنبه — جمعه (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#C-COFFEEدوشنبه — جمعه (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#C-COCOAدوشنبه — جمعه (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#C-ORANGEدوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEدوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEدوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGدوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-CORNدوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSدوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBدوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMدوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATدوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-COTTONدوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
ابزارهای طلایی
XAUOILدوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
XAUXAGدوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
XAUSnPدوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
قراردادهای CFD رمزارز جدید
ADAUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BCHUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BTCUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DASHUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DOGEUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EOSUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETCUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETHUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
LTCUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
SOLUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XLMUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XMRUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XRPUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ZECUSDیک شنبه (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
#F-BR...دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...دوشنبه — جمعه (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#F-CL...دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00
#F-CT...دوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...دوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...دوشنبه — جمعه (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#F-LE...دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...دوشنبه — جمعه (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#F-SB...دوشنبه — جمعه (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#F-ZC...دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#F-ZW...دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
قراردادهای CFD در Crypto Futures
#F-BT...دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00) 00:00 — 23:00

برای شروع معامله
آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back