معامله کالاها | معاملۀ CFD روی کالاها | معاملات CFD | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

قراردادهای CFD ممتد روی کالاها

ابزار های این گروه اجازه می‌دهد تا درتغییرات پویایی قیمت کالاها معامله کرد.

به عنوان مثال، ابزار مالی نفت OIL، به طور مداوم و بدون تاریخ انقضا بر اساس دو تا نزدیک ترین قراردادهای آتی(futures) بر روی نفت Light Sweet Crude Oil نفت خام سبک شیرین توسط فرمول زیر محاسبه می شود:

 OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T در این فرمول:

F1, F2 – قیمت نزدیکترین قرارداد آتی و به دنبال اولین(دومی) قرارداد آتی،
T - زمان اسمی بین دو تاریخ انقضای قراردادهای آتی (در مورد OIL نفت، 30 روز می باشد)
T1 - برابر است با بازۀ زمانی منتظر انقضای قرارداد آتی F1

معاملۀ چنین CFD ای در خلال روزهای معاملات آتی صورت می گیرد. به محض فرارسیدن تاریخ انقضای نزدیک ترین قراردادهای آتی، محاسبۀ انتقال به قراردادهای آتی بعدی بطور خودکار اجرا می شود. این انتقال بدون هیچ شکاف قیمتی (گپ) یا حرکات قیمتی شدید برای قرارداد CFD پیوسته مان انجام می شود. حرکت قیمت قرارداد ممتد CFD به سمت آتی با انقضای دورتر که در فرمول محاسبه شده است توسط میزان بالای انتقال (سوآپ) جبران می شود.

همچنین نام تمامی ابزار این گروه که با "#C-" شروع می شود، بصورت ممتد و بدون تاریخی انقضاء معامله می شوند.

شما می توانید جزئیات مربوط به این طرح را در صفحۀ طرح محاسبه برای قراردادهای ممتد CFD روی کالا مشاهده نمایید.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً پلتفرم و نوع حساب را انتخاب کنید

* برای ابزارهای OIL و C-BRENT#، هر زمان مجموع حجم موقعیت های معاملاتی باز به ‪10,000 ‬ بشکه‪ یا بیشتر ‬برسد، در آن صورت حداکثر اهرم حساب می تواند به ‪1:4 ‬ کاهش پیدا کند‪. حداکثر میزان مجاز برای موقعیت های معاملاتی باز، 75,000 بشکه است.


شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back