الگوی کسب و کار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

الگوی کسب و کار شرکت

ECN-marketplaces
بازارها - ECN
(بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی)
قیمت ها
Prime Broker
کارگزار اصلی
تسویه
دستورها
Integration of prices from banks-liquidity providers
ادغام قیمت های ارسال شده از سوی بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی. ایجاد نرخ های جاری از بهترین قیمت های Bid (خرید) و Ask (فروش). جمع دستورهای کم حجم مشتریان. انتقال خودکار دستورهای بزرگ و جمع شدۀ مشتریان به بازار بین بانکی یا تبادل توسط مدل DMA/STP.
قیمت ها
دستورها
Clients
مشتری ها
Prime Broker
کارگزار اصلی
تسویه
الگوی کسب و کار شرکت مبتنی بر ارتباط شفاف و مطمئن با مشتری است. شرکت نرخ ها را از بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی پیشرو در بازارهای ECN دریافت می کند و سپس برای مشتری نرخ های جاری ای برگرفته از بهترین قیمت ها را ایجاد می کند. مشتری می تواند بهترین نرخ های Buy (خرید) و Sell (فروش) برای هر ابزار مالی را در ترمینال معاملاتی مشاهده کند و اقدام به انجام معامله نماید. در نتیجه تمامی دستورهای مشتری در بهترین قیمت های خرید و فروش اجرا می شوند که فراهم کنندۀ نقدینگی در لحظه ارائه می دهد. کارگزار اصلی ما علمیات های تسویۀ (تسویۀ بدهی های دوطرفه) بین شرکت و بانک ها - تامین کنندگان نقدینگی را اجرا می کند. شما می توانید جزئیات مربوط به طرح مان را در صفحۀ مدل اجرای دستور ملاحظه نمایید.
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back