تحلیل تکنیکی خلاصه - 4/7/2023 16:07 (CET) | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تحلیل تکنیکی خلاصه - 4/7/2023 16:07 (CET)

نوع4 ساعتروزانههفتگیماهانه
EURUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
صعودی
خنثی
نزولی
خنثی
خنثی
خنثی
نزولی
خنثی
GBPUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
نزولی
خنثی
صعودی
خنثی
صعودی
خنثی
USDJPY
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
نزولی
خنثی
صعودی
خنثی
صعودی
خنثی
صعودی
خنثی
#C-BRENT
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی
نزولی
خنثی
XAUUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
صعودی
خنثی
نزولی
خنثی
صعودی
خنثی
خنثی
خنثی
BTCUSD
روند اصلی
بیشترین حد نوسان
صعودی
خنثی
صعودی
خنثی
خنثی
خنثی
نزولی
خنثی
جدول سوایپ
EURUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
صعودی
نزولی
خنثی
نزولی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

GBPUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
خنثی
نزولی
صعودی
صعودی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

USDJPY
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
نزولی
صعودی
صعودی
صعودی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

#C-BRENT
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
خنثی
خنثی
خنثی
نزولی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

XAUUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
صعودی
نزولی
صعودی
خنثی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

BTCUSD
4 ساعتروزانههفتگیماهانه
روند اصلی
صعودی
صعودی
خنثی
نزولی
بیشترین حد نوسان
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

آکادمی معاملۀ IFCM - دوران جدید در آموزش فارکس
در دوره آموزشی تان قبول شوید:
  • گواهینامه دریافت کنید
آکادمی معامله
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back