fbFundamentální analýza | CFD a Forex obchodování | IFCM Čeština
CS

Forex Fundamentální analýza

Otestujte své znalosti před obchodováním

12 jednoduchých dotazů, které vám pomohou.....

Fundamentální analýza zkoumá mezinárodní ekonomické, finanční a politické faktory, jejich vzájemná souvislost a vliv na chování měnových kurzů. Tak, vidí to, co není na grafech. Obě technické a fundamentální analýzy jsou statistiky trhu. Hlavní rozdíl mezi fundamentální a technickou analýzou je v tom, že fundamentální analýza je založena na situaci: ceny měn na trhu Forex jsou odrazem poptávky a nabídky, které zase závisejí na fundamentálních faktorech ekonimiky. Změny v ekonomice obchodujících zemí, politické volby, přírodní katastrofy ovlivňují měnové kurzy. Pokud některé z těchto událostí nelze předvídat, jiné jsou zcela plánovanými. Datum a čas vypuštění toho nebo jiného indikátoru jsou předem známé. Existují tak zvané kalendáře ekonomických indikátorů a nejdůležitějších událostí (s uvedením konkretních dat, nebo přibližné doby jejich vypuštění). A tak, pokud budete stavět rozumné a včasné prognózy, můžete předvídat i budoucí pohyby měnových kurzů, ze kterých již můžete vybrat svoje výhody. Neanalizujte příliš podrobně. Při velkým množstvím fundamentálních faktorů existuje nebezpečí zahlcení informacemi. Ani zkušení tradeři se v této pasti ocitnou a nemohou učinit rozhodnutí o pohybu cen. Mezi hlavními makroekonomickými ukazateli, které mají vliv na pohyb měnových kurzů, je možno vydělit následující nejvýznamnější:

Úrokové sazby (Interest rate)

Žádné z indikátorů ekonomiky a financí nemají takovou významnost pro sledování dynamiku měnových trhů, jak úrokové sazby. Především, je třeba vědět, že úroková sazba je prostředkem vlivu centrální banky na národní měnu a je jedním z řetězců měnové politiky státu. Krátkodobá úroková sazba určuje velikost úroku pro půjčky, které Centrální banka půjčuje obchodním bankám. V tomto případě, pokud vyskytuje se vlna inflačních procesů, Centrální banka, podle vytčených cílů, bude se snažit ovlivňovat národní měnu. To se provádí pomocí regulace úrokových sazeb. Jestliže bude rozhodnuto přijmout opatření proti inflaci, Centrální banka zvýší úroveň úrokových sazeb. Tímto se sníží objem peněžních prostředků, které jsou ve volném oběhu a přivede k zadrženi úrovně inflace. A jestliže bude rozhodnuto dělat vlévání peněz do oběhu, patřičně laťka na úrokovou sazbu bude snížena. Čím vyšší je úroková sazba této měny ve srovnání s jinými měnami (velký úrokový diferenciál), tím víc zahraničních investorů chtějí koupit tuto měnu pro umístění prostředků do depositu s vysokou úrokovou sazbou. Vysoké úrokové sazby dělají tuto měnu atraktivní jako investiční nástroj, a to znamená, že poptávka se na ní zvýší na měnovém trhu, a kurz této měny roste.

Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP je peněžní hodnota všech statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území (měsíc, rok). Aktualizace dat HDP je čtvrtletní. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů podle kterého je možno posuzovat stav ekonomiky státu. Kurz měny do značné míry ovlivňuje při rozdílu zveřejněných a očekávaných výsledků. Růst HDP ověřuje upevnění ekonomiky státu.

Neagrární mzdy – Nonfarm payrolls (NFP)

Počet nových pracovních míst vytvořených v nezemědělských odvětvích ekonomiky za měsíc. Indikátor se počítá přes Bureau of Labor Statistics a odráží měsíční dynamiku zaměstnanosti v americké ekonomice. Payroll je platební list, kterým se vydává mzda zaměstnanci. Indikátor obsahuje asi 500 odvětví (produkce, stavebnictví, obchod, služby, nemovitosti, finance, pojištění a tak dále ) s 400000 firmami.
To je tak zvaný establishment employment (organizovaná zaměstnanost). Pro výpočet ukazatele se také uskutečňuje průzkum 50 tisíc domácností. To jsou samostatné výdělečné činnosti - household employment. Nonfarm payrolls je velmi silným indikátorem ukazující změnu úrovně zaměstnanosti v zemi. Růst tohoto ukazatele charakterizuje zvýšení zaměstnanosti a vede ke zvýšení dolaru. To se nazývá "ukazatelem, který pohybuje trhy". Existuje empirické pravidlo, že zvýšení její hodnoty o 200 tisíc za měsíc je rovno ke zvýšení HDP o 3%. Zpravidla publikují o prvním pátku měsíce v 08:30 EST (New York).

Index spotřebitelských cen (CPI)

Odráží změny úrovně cen pro skupinu statků a služeb v zúčtovacím období (měsíc, čtvrtletí, rok). Je vytvořen pro srovnání a analýzu hodnoty spotřebitelského koše statků a služeb v současném měsíci ve srovnání s tím, že stejný spotřebitelský koš stál před měsícem nebo rokem. V celém koši indexu statky jsou kolem 44.0% a služby - 56.0%. Je prvotním indikátorem spotřebitelské inflace a považuje se jako nejlepší ůkazatel životní hodnoty. Zpravidla růst tohoto indexu napomíná o zvýšení úrokové sazby v zemi, což vede ke zvýšení národní měny. Indikátor je jeden z nejtěkavějších ekonomických indikátorů na trhu Forex, v době jejího uveřejnění kurz reagující měny roste do 50-100 bodů za minutu.

Index cen výrobců (PPI)

Odráží změnu hodnoty spotřebitelského koše, který ovsahuje průmyslové zboží. Výpočet indexu PPI zahrnuje všechny fáze výroby: suroviny, intermediární fáze, hotové výrobky, a také všechna odvětví: průmysl, zemědělství a hornictví. Při výpočtu indexu neberou v úvahu ceny importních výrobků a služeb, ale na něho účinkují přes ceny importních surovin a komponentů. Dynamika průmyslových cen obvykle předhání index spotřebitelských cen (CPI), a proto se používá od analytiků jako ukazatel hodnocení úrovně inflace v budoucnu.

Index nákladů práce (ECI)

Zobrazuje změny mzdy a dávek v nezaměstnanosti. Je důležitým ukazatelem možné inflace v ekonomice. Index upřeně sledují Fed(Federální rezervní systém) a ECB (Evropská centrální banka) při rozhodování o budoucí měnové politice. Působení indexu obecně má jen malý vliv na trhu Forex. Pokud se očekává zvýšení úrokových sazeb, růst hodnoty indexu vede ke zvýšení měnového kurzu. Zpravidla sférou použití ECI je předvídáním, konkrétně dlouhodobé a střednědobé.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable good orders)

Indikátor ukazující zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, životnost kterých více než tři roky - to je nábytek, auta atd. Objednávky podle odvětví jsou rozděleny do 4 kategorií: obrábění kovů (primary metals), strojínerství, elektrické zařízení a doprava. DGO je hlavním předstihujícím indikátorem, protože mnozí výrobci plánují produkci na základě existujících objednávek: pokles DGO předchází poklesu produkce a naopak. Vzhledem k tomu, že zboží dlouhodobé spotřeby jsou dostatečně drahými, zvýšení čísla objednávek na ně ukazuje ochotu spotřebitelů vydávat na ně své vlastní prostředky. Tak, růst tohoto ukazatele je kladným faktorem pro rozvoj ekonomiky a vede k růstu kurzu národní měny. Pokles vede k opačným výsledkům. Zpráva o úrovni indexu Durable Goods Orders publikuje Statistic Bureau of USA. Publikace se provádí na začátku čtvrtého týdnu, měsíčně. Čas - New York, 8:30.

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti (Jobless claims)

Indikátor ukazuje změnu počtu žádosti o podporu v nezaměstnanosti za týden. Na základě změn středního významu během 4 týdnů je možno usuzovat o nezaměstnanosti v zemi. Stabilní pokles žádosti o podporu v nezaměstnanosti říká o zlepšení na trhu práce, hospodářském růstu a podporuje růst dolaru. Mezi indexy Jobless Claims a Nonfarm payrolls existuje inverzní vztah. S růstem Jobless Claims s největší pravděbodobností lze předvídat snížení indexu Nonfarm payrolls. Hodnota indikátoru publikují každý týden ve čtvrtek v 08:30 EST New York.

Platební bilance (Balance of payments)

Platební bilance ukazuje pohyb peněžních prostředků ve formě plateb ze zahraničí a do zahraničí. Pokud součet plateb přijatých do země převyšuje platby jiným zemím a mezinárodním finančním strukturám, platební bilance se považuje aktivním (kladné saldo), a pokud je naopak, platební bilance je pasivním (záporné saldo). Zachování rovnováhy platební bilance je jedno z cílů makroekonomické politiky státu.
Příznivým faktorem pro růst měnového kurzu státu je kladným saldem nebo snížením hodnoty záporného salda.

Pracovní výkonnost (Productivity)

Index ukazuje schopnost člověka splnit požadovaný pracovní výkon v určitém časovém období. Je důležitým indikátorem pro hodnocení stavu ekonomiky státu. Vyžaduje pozornost, protože může pravidelně přivádět k omylu. Například, během stávek nebo jiných kataklyzm počet zaměstnanců ve výrobě sníží, v důsledku čeho se zvýší pracovní výkonnost každého pracovníka, ale to není kladným faktorem. Zvýšení hodnoty indexu je kladným faktorem pro rozvoj ekonomiky a vede k růstu dolaru.

Index průmyslové produkce (Industrial Production Index)

Tento index ukazuje situaci v průmyslu: objemy výroby průmyslových podníků, a také v sektoru komunálních služeb bez ohledu výstavby. Je jeden z hlavních indikátorů, který odráží stav národní ekonomiky. Růst indexu vede k přímému růstu kurzu měny.

Obchodní bilance (Trade Balance)

Je to poměr mezi součtem všech exportních a importních zboží. Pokud součet cen exportních zboží převyšuje součet cen importnich zboží, obchodní bilance je aktivní (kladné saldo), a pokud je naopak, obchodní bilance je pasivní (záporné saldo).
Kladné saldo označuje hospodářský růst státu a zhodnocování kurzu národní měny.

Míra nezaměstnanosti (Unemployment rate)

Ukazuje procentní poměr nezaměstnaných v pracovní síle. Je jedním z klíčových makroekonomických ukazatelů "motory trhu". Jelikož data o zaměstnanosti je velmi obtížně předvídat, proto vyhlášené hodnoty se často liší s očekávanými a způsobují okamžitou korekci. Růst nezaměstnanosti (pokles zaměstnanosti) je obvykle doprovázen poklesem národní měny. Obvykle publikují měsíčně současně s ukazatelem Nonfarm payrolls.

Importní ceny (Import prices)

Tento index odráží importní ceny za měsíc a je indikátorem inflace. Jelikož při výpočtu berou v úvahu ceny importních zboží a služeb, tento index charakterizuje vklad importních cen v obecném obraze změny maloobchodních cen do "koše" zboží a služeb. Růst hodnoty indexu v podmínkách ocekávání zvýšení základních úrokových sazeb vede ke zvýšení kurzu dolaru.

Exportní ceny (Export prices)

Tento index ukazuje měšíční dynamiku exportních cen a představuje index inflace. V podmínkách očekávání zvýšení základních úrokových sazeb růst hodnoty indexu vede k růstu kurzu dolaru. Publikují každý měsíc kolem 10 čísel spolu s hodnotou Import prices.

Změna objemu maoobchodu (Retail Sales)

Ukazuje změnu objemu prodeje v oblasti maloobchodu. Je jedním z nejdůležitějších indikátorů stavu americké ekonimiky, protože spotřebitelská poptávka je její hlavní hnací sílou. Indikátor je rozdělen na dvě žákladní skupiny: "prodeje aut" a "prodeje zbytků".

Stavební povolení (Building Permits)

Indikátor ukazuje počet konstrukčních povolení pro stavbu nových domů. Je velmi citlivým na změny základních úrokových sazeb, protože pro stavby třeba brát bankovní půjčky. Statistika stavby je "vlajkovou lodí" (flagship) pro celý trh bytů a je přímo závislá na stavu příjmů domácností. Zvýšení objemů staveb charakterizuje zlepšení blahobytu a zdravý vývoj ekonomiky. Růst hodnoty ukazuje pozitivní vliv na kurz státní měny.

Visit Educational Center Více o principech CFD obchodování naleznete v sekci "Jak obchodovat s CFD kontrakty". Navštívit online vzdělávací centrum
Vyzkoušejte si obchodování s CFD zdarma na našem vlastním obchodním terminálu NetTradeX. Stáhnout
Líbil se Vám článek?
LikeNe
Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.