fbGiờ giao dịch Forex | Thời gian giao dịch chứng khoán, vàng, chỉ số | IFCM Việt Nam

Giờ giao dịch Forex và CFD - Phiên giao dịch

Dụng cụ giao dịchGiờ giao dịch (CET)Vùng giờ giao dịch địa phương (Thứ 2)
Forex Thứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EURRUB, USDRUBThứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 18:00) 09:00 — 18:00
Kim loại quýThứ 2 (00:00 — 23:00) ,
Thứ 3 — Thứ 2 (00:00 — 07:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
CFD chứng khoán: chứng khoán TSE (Nhật Bản) / #T-... Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00)02:00 — 04:30, 05:30 — 08:00
CFD cổ phiếu: thị trường NYSE, NASDAQ (Mỹ) / #S-... Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 22:00)15:30 — 22:00
CFD cổ phiếu: thị trường LSE (IOB) (Anh Quốc) / #R-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 16:30)09:00 — 16:30
CFD cổ phiếu: thị trường LSE (Anh Quốc) / #L-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD cổ phiếu: chứng khoán HKEx (Hồng Kong) / #H-... Thứ 2 — Thứ 6 (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00)03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00
CFD cổ phiếu: chứng khoán Xetra (Đức) / #D-... Thứ 2 — Thứ 6 (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30)09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
CFD cổ phiếu: chứng khoán TSX (Canada) / #CA-... Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 22:00)15:30 — 22:00
CFD cổ phiếu: chứng khoán ASX (Úc) / #A-... Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 08:00)02:00 — 08:00
CFD với ETFThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD chỉ số index
USDIDXThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
AU200Thứ 2 — Thứ 6 (02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00) 02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00
JP2000Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30) 02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30
DE30Thứ 2 — Thứ 6 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Thứ 2 — Thứ 6 (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Thứ 2 — Thứ 6 (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40) 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40
NIKKEIThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 17:30) 02:00 — 17:30
DJIThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
RUT2000Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USVIXThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD hàng hóa không kỳ hạn
#C-HEATOILThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#C-NATGASThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
OILThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#C-COPPERThứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#C-BRENTThứ 2 — Thứ 5 (02:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#C-SUGARThứ 2 — Thứ 6 (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#C-ROBUSTAThứ 2 — Thứ 6 (11:00 — 19:30) 11:00 — 19:30
#C-COFFEEThứ 2 — Thứ 6 (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#C-COCOAThứ 2 — Thứ 6 (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#C-ORANGEThứ 2 — Thứ 6 (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGThứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-CORNThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-RICEThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 04:00, 15:30 — 20:20) 02:00 — 04:00, 15:30 — 20:20
#C-COTTONThứ 2 — Thứ 6 (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
Công cụ vàng
XAUOILThứ 2 (00:00 — 23:00) ,
Thứ 3 — Thứ 2 (00:00 — 07:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUXAGThứ 2 (00:00 — 23:00) ,
Thứ 3 — Thứ 2 (00:00 — 07:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUSnPThứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD Future hàng hóa
#F-BR...Thứ 2 — Thứ 5 (02:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...Thứ 2 — Thứ 6 (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#F-CL...Thứ 2 (00:00 — 23:00) ,
Thứ 3 — Thứ 2 (00:00 — 07:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-CT...Thứ 2 — Thứ 6 (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...Thứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-HO...Thứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-JO...Thứ 2 — Thứ 6 (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...Thứ 2 — Thứ 6 (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#F-LE...Thứ 2 — Thứ 6 (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...Thứ 2 — Thứ 5 (00:00 — 23:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-QB...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...Thứ 2 — Thứ 6 (11:00 — 19:30) 11:00 — 19:30
#F-SB...Thứ 2 — Thứ 6 (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#F-ZC...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 04:00, 15:30 — 20:20) 02:00 — 04:00, 15:30 — 20:20
#F-ZW...Thứ 2 — Thứ 6 (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
NEW CFD Crypto Futures
#F-BT...Thứ 2 (00:00 — 23:00) ,
Thứ 3 — Thứ 2 (00:00 — 07:00),
Thứ 6 (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00

Trở lại trang đầu