fbتاریخچۀ دستور | NetTradeX Android | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تاریخچۀ دستور: NetTradeX Android

با استفاده از گزینۀ "Orders history" (تاریخچۀ دستورها) پنجرۀ مربوط به تاریخچه یا پنجرۀ فیلترینگ در صورتیکه برای اولین بار است که باز می شود، باز خواهند شد. در پنجرۀ فیلتر می توانید سه فاصلۀ تاریخی زیر را تنظیم کنید:

  • فاصلۀ تاریخ برای دستورها که در خلال آن دورۀ زمانی قرار داده شده است؛
  • فاصلۀ تاریخ برای دستور که در خلال آن دورۀ زمانی فعال شده است؛
  • فاصلۀ تاریخ برای دستور که در خلال آن دورۀ زمانی بسته شده است.


در مثال ذکر شده، فقط اولین فاصلۀ تاریخ فعال شده است.

در قسمت پایینی پنجرۀ سمت راست "Types" (انواع) روی دکمۀ "سه نقطه" کلیک کنید تا بتوانید این عملیات ها را درون جدول تاریخچۀ دستورها (بصورت پیش فرض همۀ دستورها) تنظیم و ثبت کنید. پنجرۀ "Order types" (انواع دستور) باز خواهد شد:

ضمناً می توانید با کلیک روی دکمۀ "سه نقطه" در قسمت پایین پنجرۀ سمت راست "State" (وضعیت)، وضعیت دستورها را درون جدول تاریخچۀ دستورها (بصورت پیش فرض دستورهای همۀ وضعیت ها) تنظیم و ثبت نمایید. پنجرۀ "Order states" (وضعیت های دستور) باز خواهد شد:


برای اینکه پس از اعمال تغییرات در همۀ تنظیمات بتوانید جدول تاریخچۀ دستورها را مشاهده کنید، لطفاً روی "OK" کلیک نمایید.