fbبازنگری تطابق زمانی نمودارها | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

بازنگری تطابق زمانی نمودارها

حالت تطابق زمانیِ (Sync mode) بازنگری نمودار برای بازنگری همزمانی تاریخچۀ نمودار روی چندین پنجره کاربرد دارد (همراه با چهارچوب های زمانی و ابزارهای مالی گوناگون).

درهر نموداری که کاربر بخواهد در آن حالت تطابق زمانی را فعال کند، این حالت از طریق فهرست زمینۀ نمودار یا از طریق گزینۀ "نمودار" (Chart) در فهرست اصلی توسط دستور "حالت تطابق زمانی" (Sync mode) فعال می شود.حالت تطابق زمانی روی نمودار زنده می تواند از طریق فهرست زمینۀ نمودار یا از طریق گزینۀ "چارت" (Chart) در فهرست اصلی توسط دستور "خاتمۀ دورۀ تطابق زمانی" (Finish sync session) غیرفعال شود.

عملیات های مرتبط با حالت تطابق زمانی، از طریق منوی اصلی اجرا می شوند که با راست کلیک کردن روی خط عمودی نشانه فراخوانده می شوند.در این فهرست، دستورهای زیر وجود دارند:

  • "مرکز" (Center) : "محلی" (local) - قراردادن خط عمودی نشانه در مرکز پنجرۀ نمودار زنده؛ "جهانی" (global) - قرار دادن خط عمودی نشانه در مرکز تمام نمودارها.
  • "لغزاندن با چرخ" (Slide with a wheel) : لغزش خط عمودی نشانه روی نمودار را با استفاده از چرخ روی موس فعال یا غیرفعال می کند.
  • "خط هدفگذاری" (Aiming line) - خط عمودی نشانه را ظاهر یا محو می کند.
  • تاریخ/زمان برای تطابق... " (Date/Time for sync) - تنظیم زمان بطور دستی که خط عمودی نشانه به آن متصل است.
  • "پارامترهای تطابق زمانی .. " (Sync parameters) - تنظیم پارامترهای منطبق شده در حالت تطابق زمانی.

بوسیلۀ دستور "پارامترهای تطابق زمانی .. " (Sync parameters)، پنجرۀ حاوی پارامترهای تطبیق سازی اضافی باز می شود.در این پنجره می توان تطبیق سازی را برای پارامترهای زیر فعال ساخت:

  • فاصله
  • نوع
  • عمق
  • حالت مقیاس قیمت خودکار
  • مقیاس افقی

اگر نمودار، اولین نموداری است که حالت تطابق زمانی برایش فعال شده است زمانی که به مرکزش متصل است به عنوان زمان تطبیق سازی انتخاب می شود. اگر نمودار، اولین نموداری نیست که حالت تطابق زمانی برایش فعال شده است تمامی پارامترهای تطبیق یافته اش با پارامترهای آنالوگ اولین نمودار هماهنگ هستند. نمودار به گونه ای حرکت می کند که زمانی در مرکزش با زمان تطبیق یافته مطابقت دارد. لغزاندن محتوی در هر پنجره ای یا تغییر مقادیر پارامترهای تطبیق شده باعث لغزش محتوی و تغییر مرتبط پارامترها در تمام پنجره های دیگر در حالت تطابق زمانی می گردند. حالت "لغزش خودکار به بازار" در حالت تطابق زمانی موجود نیست.