تنطیمات: Android | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تنطیمات

با انتخاب "Settings" (تنظیمات) در فهرست اصلی، پنجره ای شامل انواع تنظیمات باز خواهد شد:

دو گزینۀ "Instruments in use" (ابزارهای مورد استفاده) و "Instrument browser" (مرورگر ابزار) همینک در بخش "راهنمای کاربر" توضیح داده شده اند. کاربرد گزینه های"Change password" (تغییر رمز ورود) و "Change phone password" (تغییر رمز تلفنی) واضح است.

1. تنظیمات معامله

گزینۀ "Trade settings" (تنظیمات معامله) پنجرۀ زیر را باز می کند:

در اینجا پارامترهای پیش فرض ثبت شده اند که از آنها برای باز کردن یک معامله استفاده می شود.

به ترتیبی که در ادامه توضیح داده می شود می توانید حالت "Lock" (قفل) را مدیریت کنید:

  • اگر کنار "Use locks" (استفاده از قفل ها) علامت داشته باشد معنایش این است که می توانید از حالت "Lock" (قفل) در دستورهای تان استفاده کنید و در هر دستور ادغام شده این حالت را ثبت یا غیرفعال کنید؛
  • اگر کنار "Use locks" (استفاده از قفل ها) علامتی وجود نداشته باشد در آن صورت نمی توانید از حالت "Lock" (قفل) در دستورهای تان استفاده کنید.

ضمناً اگر چندین معامله در جهات یکسان (جهت خرید یا جهت فروش) داشته باشید و دستوری در جهتی دیگر بدون حالت "Lock" (قفل) ثبت کرده باشید، در آن صورت در ابتدا حجم با معامله ای که بیشترین سود را دارد جمع خواهد شد و اگر ستون آن معامله کافی نباشد، حجم باقی مانده با معاملۀ سودده بعدی جمع خواهد شد و الی آخر. علمیات جمع در اینجا یک جمع جبری است (با توجه به علامت) به عنوان مثال در صورت جمع یک دستور و یک معامله با جهات مختلف و حجم یکسان، معامله به سادگی حذف می شود. در صورتی که حجم ها متفاوت باشند، معامله با حجم برابر با مازاد این معامله باقی خواهد ماند.

2. تنظیمات متفرقه

با انتخاب گزینۀ "Miscellaneous" (متفرقه) پنجرۀ زیر باز می شود:

در این پنجره می توانید اعلان های مربوط به نتایج عملیات، موجود بودن به روز رسانی ها و میزان عمق تاریخچۀ نمودار را تنظیم کنید.

"Save chart interval for each instrument" (ذخیرۀ فاصلۀ نمودار برای هر ابزار) به روش زیر کار می کند:

  • اگر علامتگذاری نشده باشد، در هنگام باز شدن یک نمودار، چهارچوب زمانی از پیش ثبت شده برای هر ابزار بطور پیش فرض انتخاب می شود؛
  • اگر علامتگذاری شده باشد، چهارچوب زمانی از قبل انتخاب شده برای آن ابزار خاص، بطور پیش فرض انتخاب می شود.

3. تنظیمات شناسه

با استفاده از گزینۀ "Logins" (شناسه های ورود) پنجره ای باز می شود که در آنجا می توانید فهرست حساب های تان را ویرایش کنید:

برای شروع معامله
آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
منوی نویگیشن
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back