fbمرورگر ابزار | Forex Android | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مرورگر ابزار Android

در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) می توانید مجموعه ای از ابزارها را مشاهده نمایید که "ابزارهای در حال استفاده" نامیده می شوند. همۀ ابزارهای موجود در بخش "Instrument browser" (مرورگر ابزار) قرار دارند. در بخش "مرورگر" می توانید ابزارهای استفاده شده را ویرایش یا حذف کنید و یا اینکه ابزارهای جدیدی را اضافه نمایید. همچنین می توانید ترتیب شان را در بخش "Quotes" (نرخ ها) تغییر دهید.

شما با استفاده از دکمۀ به شکل نقاط عمودی که در گوشۀ سمت راست بالای پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) واقع شده است می توانید فهرستی دیگر شامل عملکرد افزودن ابزارها از مرورگر، ویرایش و مرتب کردن آنها را باز کنید.

همچنین در نوار ابزاری که در بخش پایینی صفحۀ نمایش قرار دارد، 5 دکمه (آیکون) به چشم می خورند:

  • افزودن ابزارها از "Instrument Browser" (مرورگر ابزار) (سومین دکمه از سمت چپ که به شکل علامت بعلاوه می باشد)؛
  • ویراش فهرست "ابزارهای استفاده". حذف، ویرایش از مرورگر، حذف ابزارهای استفاده نشده (چهارمین دکمه از سمت چپ که به شکل یک مداد می باشد)؛
  • مرتب کردن "ابزارهای استفاده شده" در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) (اولین دکمه از سمت راست که به شکل پلکان می باشد).

1. ویرایش "ابزارهای مورد استفاده"

شما می توانید با استفاده از گزینه ای موجود در فهرست اضافی یا با استفاده از دکمه ای موجود در نوار ابزاری که در قسمت پایین صفحه نمایش قرار دارد، اقدام به ویرایش فهرست ابزارهای استفاده شده نمایید - پنجره ای شامل فهرست باز خواهد شد:

می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

  • دکمۀ "Add" (افزودن) - انتخاب و افزودن ابزارها از "مرورگر ابزار".
  • "Remove" (حذف) - حذف از فهرست ابزارهای استفاده شده.
  • "Remove all free" (حذف آزادها) - حذف آن ابزارهایی که استفاده نشده اند و هیچ معامله یا دستوری برای آنها ندارید.
  • با حفظ انگشت تان روی آیکون در سمت راست ابزار می توانید ابزار را بالا یا پایین فهرست حرکت دهید.

2. افزودن ابزارها از "مرورگر ابزار"

با استفاده از گزینۀ موجود در فهرست اضافی، با استفاده از دکمه ای در نوار ابزار موجود در بخش پایین صفحه نمایش یا با استفاده از دکمه ای در پنجرۀ ویرایش فهرست می توانید ابزارها را از "Instrument Browser" (مرورگر ابزار) اضافه کنید. پنجره ای با 6 گروه از ابزارها باز خواهد شد:

با انتخاب گروه مورد نظرتان از ابزارها و باز کردن فهرست اش می توانید ابزارهای مورد نیازتان را علامت بگذارید و سپس آنها را به "ابزارهای استفاده شده" اضافه نمایید.

به عنوان مثال، اگر "Stocks" (سهام) را انتخاب کنید، پنجره ای برای انتخاب یکی از هفت بورس سهام باز خواهد شد:

به عنوان مثال، Tokyo Stock Exchange را انتخاب کنید. پنجرۀ مربوط به سهام ژاپن باز خواهد شد:

سهامی که مایلید به فهرست "ابزارهای استفاده شده" اضافه نمایید را علامت بگذارید و سپس روی "Add selected" (افزودن انتخاب شده) کلیک کنید.