fbCFD hàng hóa và chứng khoán không kỳ hạn | IFCM Việt Nam

CFD hàng hóa và chứng khoán không kỳ hạn

Chúng tôi cung cấp CDF index và hàng hóa không kỳ hạn, được tính giựa trên 2 future có thanh khoản gần nhất. Khi kỳ hạn cua một hợp đồng đến cuối kỳ hết hạn thì hệ thống tự động chuyển sang future thang tiếp theo với algorith không để nhẩy giá đột gột.


  • Sơ đồ tính CFD index chứng khoán không kỳ hạn

    CFD chứng khoán không kỳ hạn được xây dựng từ 2 dụng cụ future chứng khoán với kỳ hạn gần nhất. Xem xét cách thức xây dựng CFD không kỳ hạn S&P 500 .

  • Cách tính đối với CFD hàng hóa không thời hạn

    CFD cho một hàng hóa (hay chính xác hơn – CFD cho futures của một hàng hóa) không thời hạn được hình thành trên cơ sở hai dụng cụ – 2 futures gần nhất của hàng hóa đó. Chúng ta sẽ xét ví dụ cách xây dựng CFD không thời hạn cho futures của dầu hiệu BRENT.

Tham gia cuộc thị giải thưởng xe điện Tesla Model 3 và các giải thưởng đắt giá khác