fbSàn giao dịch NetTradeX | Phần mềm giao dịch | IFCM Việt Nam

Sàn giao dịch NetTradeX

Cùng với phần mềm giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và 5, IFC Markets cung cấp phần mềm giao dịch cho chuyên nghiệp NetTradeX.

Những yêu điểm của NetTradeX

  • Giao dịch nhanh hơn
  • Nhiều dụng cụ hơn
  • Lệnh với khối lượng bất kỳ
  • Giao dịch danh mục (Phương pháp Portfolio Quoting )
iPhone Trading App - NetTradeX iOS