fbYêu cầu tiền đảm bảo | Yêu cầu tiền đảm bảo Forex | IFCM Việt Nam

Yêu cầu tiền đảm bảo

Trong bảng có ghi thông tin về đòn bẩy cao nhất cho từng loại tài khoản và điều kiện đảm bảo khác phụ thuộc vào số vốn trong tài khoản. Cho nhóm dụng cụ CFD cổ phiếu Bạn có thể tìm thấy trong mục riêng.

Chủng loại tài khoản Tỉ lệ đòn bẩy tối đa
(Đặt cọc tối thiểu)
Beginner (NetTradeX), Micro (MetaTrader 4 and 5) 1:400 (0.25%)
Standard (Deposit < 50 000 USD |50 000 EUR | 5 000 000 JPY) 1:200 (0.5%)
Standard (Deposit 50 000 - 100 000 USD | 50 000 - 100 000 EUR | 5 000 000 - 10 000 000 JPY) 1:100 (1%)
Standard (Deposit > 100 000 USD |100 000 EUR | 10 000 000 JPY) 1:50 (2%)

Để tránh trường hợp khách hàng nợ công ty khi bị thua lỗ quá nhiều, công ty có quyền tự động đóng một hoặc vài vị trí. Việc đóng vị trí xảy ra khi tỉ lệ equity (số dư trong tài khoản khách hàng, có tính cả lời/lỗ của các vị trí đang mở) với tiền bảo đảm giảm còn 10%. Khi đó sẽ đóng trước vị trí nào bị thua lỗ nhiều nhất của khách hàng. Trường hợp này được gọi là “short margin”. Đối với tài khoản trên sàn NetTradeX khách hàng có thể yêu cầu (qua thư đến backoffice của công ty) thiết lập giới hạn tiền bảo đảm cho "short margin" lớn hơn 10%; cũng có thể thiết lập mức Equity (theo loại ngoại tệ của tài khoản), sao cho khi giảm tới mức nhất định thì sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở.

Khi tổng các vị trí mở bằng hoặc nhiều hơn $20 000 000.00 thì đòn bẩy tối đa bằng 1:20 (margin bằng 5% tổng vị trí).

Vào những ngày nghỉ và các ngày lễ, yêu cầu tiền bảo đảm có thể tăng tới 2 lần với thông báo trước. Ví dụ, với đòn bẩy tài khoản 1:100 (đặt cọc 1%) thì đòn bẩy được tính cho những ngày này có thể tới 1:50 (đặt cọc 2%). Trước khi kết thúc phiên giao dịch khách hàng phải tự điều chỉnh các vị trí mở tương ứng với yêu cầu tiền bảo đảm tăng. Trong trường hợp ngược lại, công ty có quyền, nhưng không có trách nhiệm giảm các vị trí của khách hàng theo giá hiện tại của cuối phiên giao dịch.Khi đó, công ty sẽ tự chọn giảm hoặc đóng bất cứ vị trí nào của khách hàng.

Nếu đối với một dụng cụ mở 2 vị trí mua và bán cùng một khối lượng trong chế độ lock thì tổng margin của 2 vị trí đấy bằng của một vị trí. Như vậy thì vị trí lock không tăng margin, hoặc nói cách khác thì margin của 2 vị trí đối lập bằng 50% của margin 2 vị trí thông thường. Trên các tài khoản NetTradeX sự khóa vị trí khi không có tiền bảo đảm tự do có thể thực hiện trong giới hạn Equity của tài khoản.

Đòn bảy cho CFD cổ phiếu là 1:20 (đặt cọc 5%) đối với các tài khoản trên MetaTrader 4 và 5, đối với các tài khoản trên netTradeX với đòn bảy nhỏ hơn 1:20 điều kiện tiền đảm bảo cho hợp đồng sẽ tương ứng với đòn bảy tài khoản giao dịch (với đòn bảy tài khoản lớn hơn, mức đòn bảy cho phép trong giao dịch này vẫn là 1:20).

Bạn có thể tìm hiểu thêm kích cỡ đảm bảo cho điều kiện giao dịch của từng dụng cụ giao dịch.

Đối với một số dụng cụ có rủi ro biến động cao, một mức tiền bảo đảm cố định được đặt ra mà không phụ thuộc vào mức đòn bẩy của tài khoản trên Meratrader 4 và 5 và là mức thấp nhất cho tài khoản NetTradeX.

Để tính tiền bảo đảm cho bất kì dụng cụ nào, bạn có thể dùng Tính tiền đảm bảo.

Trong mục "Lãi suất cho tiền dư trong tài khoản" bạn có thể xem thêm các điều kiện nhận thêm lợi nhuận từ số tiền của mình.

Trở lại trang đầu