fbIndex chứng khoán | CFD không kỳ hạn index chứng khoán | IFCM Việt Nam

Sơ đồ tính CFD index chứng khoán không kỳ hạn

CFD chứng khoán không kỳ hạn được xây dựng từ 2 dụng cụ future chứng khoán với kỳ hạn gần nhất. Xem xét cách thức xây dựng CFD không kỳ hạn S&P 500 .

 1. Index chứng khoán S&P 500 (SP500) là index chứng khoán Mỹ với các công ty lớn nhất Mỹ.

  Index này được tính bởi công ty Standard & Poor’s. Index được tính như con số tổng vốn trung bình của 500 công ty lớn nhất. Index SP500 được tính liên tục trong suốt thời gian giao dịch tại chứng khoán Mỹ (NYSE, Nasdaq Composite) – từ 15:30 đến 22:00 CET, trong thời gian khác không tính. Ngoài rả thì index không giao dịch, chỉ là chỉ số.

 2. Tại chứng khoán Chicago CME giao dịch future index SP500 với thời gian hết hạn hợp đồng. Ví dụ cho CFD chúng tôi được chọn future E-mini S&P 500 với ngày hết hạn gần nhất.

  CME phát hành vài future, trong đấy có cái giao dịch trên 1 năm; mỗi quý trong tháng 3, 6, 9 và 12 (thứ 6 lần thứ 3 mỗi tháng hết hạn hợp đồng). Như vậy thì trong cùng một lúc có thể giao dịch cho đến 5 hợp đồng với ngày hết hạn khác nhau. Future này được giao dịch vào ngày làm việc theo lịch của chứng khoán với giờ nghỉ giải lao trong ngày. Để thiết lập CFD, chúng tôi đã loại bỏ thời gian với thanh khoản thấp, chỉ dùng tỷ giá trong thời gian từ 02:00 đến 22:00 theo giờ server CET.

 3. Như vậy thì index chứng khoán giao dịch 18 tiếng, còn index chứng khoán được tính vào trong khoảng thời gian 6.5 giờ, trong đấy thì thời gian tính bao gồm trong khoảng thời gian đấy (Hình 1).

  Giá trên chứng khoán future có thể cao hơn giá trị index (trường hợp «Kontango») hoặc thấp hơn (trường hợp «Backward») với giá trị nhất định (gọi nó là chênh lệch DevFI).  Рис. 1

  CFD không kỳ hạn (“future không kỳ hạn”) được hình thành từ tỷ giá 2 future chứng khoán gần nhất theo mô hình (Hình 1) :

  • Trong thời gián giờ làm việc của chứng khoán thì CFD index không kỳ hạn tương được giá trị index;
  • Giờ giao dịch ngoài chứng khoán (nhưng thời gian giao dịch future chứng khoán gần nhất) tỷ giá CFD không kỳ hạn bằng mới tỷ giá future chứng khoán trừ chênh lệch giá trị của future này với giá trị index đóng cửa vào ngày trước đấy (đối với vị trí của chúng tôi thì kết thục giao dịch tại chứng khoán cùng với kết thục giao dịch future).

  Công thức tính CFD index không kỳ hạn:

  Tỷ giá index CFD không kỳ hạn = Tỳ giá future gần nhất – DevFI , DevFI = Tỷ giá future chúng khoán – giá trị index vào lúc kết thúc phiên giao dịch cuối cùng.

  Kết quả là CFD index không kỳ hạn là một loại index kéo dài, tồn tại trong suốt thời gian giao dịch.

 4. Trước vài ngày đến ngày hết hạn future chứng khoán sẽ thì future sẽ tự động chuyển sang dùng future chứng khoán tiếp theo với chênh lệch DevFI_1 cho future gần nhất, chuyển sang chênh lệch DevFI_2 giá giá future chứng khoán tiếp theo (Hình 2). Chuyển động sẽ tự động chuyển khi thanh khoản future đầu sẽ giám đến mức cố định.

  Hình. 2

  Kết quả là trong lúc chuyển sang future chứng khoán tiếp theo thì trên CFD chứng khoán không kỳ hạn sẽ không bị GAP hoặc bậc tháng. Khách hàng công ty IFC Markets cố thể giữ vị trí CFD bao lâu cũng được. Cùng lúc Công ty hedge vị trí của khách hàng bằng future chứng khoán, tự mở vị trí mới nếu cần thiết.

  Công nghệ này cho phép khách hàng giao dịch CFD chứng khoán, không cần lo về vấn đề hết hạn hợp đồng.