fbHợp đồng khách hàng | IFCM Việt Nam

Văn bản

Hợp đồng khách hàng. Có quy định cơ bản về cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Điều kiện giao dịch. Quy định chính sách của việc thực hiện giao dịch và lệnh. Cảnh báo về rủi ro. Chứa thông tin về những rủi ro liên quan đến kinh doanh thị trường tài chính.

IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)