fbBanner quảng cáo của IFC Markets | IFCM Việt Nam
VI

Banner

Kích cỡ banner và dạng

Chúng tôi cung cấp banner hợp tác, marketing, bạn có thể dùng để thu hút khách hàng. Chúng tôi cung cấp các banner quảng cáo với kích thướng khác nhau và mầu, hình động hoặc đứng. Banner là cách thu hút khách hàng phổ biến qua mạng.