fbGiá Lúa mì Hôm Nay | Giá Lúa mì Trực Tuyến | Giá Lúa mì | Biểu Dồ Giá Lúa mì | IFCM Việt Nam
VI

Giá Lúa mì - Biểu Dồ Giá Lúa mì

Giá Lúa mì - Giá Lúa mì Trực Tuyến

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về Lúa mì

#C-WHEAT | Hàng hóa | Nông nghiệp

Futures lúa mì - dụng cụ hedging, cho phép bảo hiểm người tham gia giao dịch khỏi biến động mạnh của giá hàng hóa này. Nó cũng là chỉ giá toàn cầu và cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giá futures lúa mì tính bằng USD cho 100 giạ (1 hợp đồng CFD là 100 giạ, 1 lot là 150 hợp đồng CFD đơn vị). Giạ là đơn vị thể tích và khối lượng; 1 giạ Mĩ = 35,2391 lít; 1 giạ lúa mì = 27,216 kg.

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản