fbChỉ số Chứng Khoán Úc | AU200 | Giá ASX 200 | Chỉ số Chứng Khoán Úc truc tuyen | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Biểu đồ giá Chỉ số Chứng Khoán Úc

Chỉ số Chứng Khoán Úc Truc Tuyen

 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
 • 1p
 • 5p
 • 15p
 • 30p
 • 1h
 • 4h
 • 1d
 • 1w
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Thử giao dịch của mình

0
Đòn bẫy 1:100
Ký quỹ 1000
Cách tính
Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Nói về Index chứng khoán Úc Index

AU200 | Indices | Chứng khoán | Châu Á và Thái Bình Dương

AU200 (S&P/ASX 200 Index) là index chính của chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange) được tính giựa trên 200 cổ phiếu công ty lớn nhất giao dịch tại chứng khoán. Tại chứng khoán Úc giao dịch trên 2000 công ty. Cổ phiếu bao gồm trong index được giao dịch nhiều nhất. Tại công ty IFC Markets index này được giao dịch như sản phẩm synthetic khồng kỳ hạn.

Đăng ký tại IFC Markets
Truy cập toàn cầu vào thị trường tài chính từ một tài khoản