fbHợp đồng Tương lai | Giao Dịch hợp đồng Tương lai | IFCM Việt Nam
VI

Giao Dịch hợp đồng Tương lai

Hợp đồng Tương lai

Giao Dịch hợp đồng Tương lai

Trong thời gian cuối rất nhiều khách hàng quan tâm đến việc giao dịch CFD chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu. Công ty IFC Markets là một công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ giao dịch CFD, thiết lập ra nhóm dụng cụ (CFD) kiểu loại hợp đồng không có thời hạn kết thúc, có nghĩa là khách hàng có thể giao dịch không cần lưu ý thời ngày kết thúc hợp đồng . Đây là lợi thế so với các loại giao dịch future với ngày hết hạn hợp đồng.

Hợp đồng Tương lai

Hợp đồng Future nhân tạo được thiếp lập từ hợp đồng thông thường và khi hết hạn một hợp đồng sẽ chuyển sang hợp đồng mới mà không bị dứt đoạn, gap và hiển thị xu hướng tỷ giá đúng. Lịch sử giao dịch từ khi bắt đầu giao dịch hợp đồng future nhân tạo đến tỷ giá trong thời gian thực trong biểu đồ terminal. Công ty IFC Markets cho phép giao dịch với hợp đồng future nhận tạo mà được thiết lập từ hợp đồng future thông thường trên thị trường chứng khoán và hàng hóa. Điều quan trọng nên lưu ý rằng future nhận tạo được thiết lập cho từng nhóm dụng cụ kháng nhau.

Chỉ số Hợp đồng Tương lai

Dụng cụ tài chính DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100 và NIKKEI - CFD chỉ số - được tính liên tục không có ngày hệt hạn hợp đồng dựa trên tỷ giá của 2 future chứng khoán ngần nhất theo phương thức:

«Tỷ giá dụng cụ» = «Tỷ giá hợp đồng future gần nhất mà còn thanh khoản » - «tỷ giá chênh lệch giữa future và giá trị chỉ số».

Hợp đồng Tương lai Hàng Hóa

Cho CFD hàng hóa thì cách tính hợp đồng không kỳ hạn theo kiểu khác. Lấy vị dụ cụng cụ dàu thô (OIL), hợp đồng future nhân tạo được tính dựa trên 2 hợp đồng co thanh khoản gần nhất nhãn hiệu Light Sweet Crude Oil theo phương thức:

OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T, khi:

F1 – biểu giá future có thanh khoản gần nhất;
T - thời gian định mức hết hạn giữa 2 hợp đồng Future (30 дней);
T1 – khoảng cách thời gian còn lại đến ngày hết hạn future F1;
F2 – biểu giá có thanh khoản future tiếp theo;


Như vậy các hợp đồng không có kỳ hạn được xậy dựng dựa trên 2 hợp đồng có thanh khoản gần nhất, phép tính này được áp dụng cho tất cả các nhóm dụng cụ CFD hàng hóa.


Giao dịch future không có kỳ hạn từ IFC Markets :Future chỉ sốFuture hàng hóa