fbĐóng vị trí | Sàn giao dịch NetTradeX | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Cách đóng vị trí: Sàn NetTradeX

Bạn có thẻ đóng vị trí bằng cách:          

  • Hãy ấn 2 lần vào dòng vị trí trong cửa sổ "Mở vị trí".
  • Ấn nút chuột phải vào trong dòng vị trí trong cửa sổ "Mở vị trí" và trong menu rơi hãy chọn mục "Đóng vị trí".


Xuất hiện cửa sổ "Đống cửa sổ", trong đấy Bạn có thể ấn nút chuột trái "Đóng" hoặc hoãn lại lệnh bằng viếc ấn vào nút "Hoãn".Trước đấy thì Bạn có thể điền khoảng cách chênh lệch (bằng điểm, ví dụ cho EURUSD thì 1 điểm bằng 0.00001). Để đóng vị trí «theo giá của broker" chọn giá trị «Bất kỳ». Trong trường hợp giao động mạnh trên thị trường thì lệnh sẽ được đóng theo giá bất kỳ trên thị trường hoặc với chênh lệch cho phép mà được ghi trong dòng "Chênh lệch".

Bạn có thể đóng vị trí bằng việc mở vị trí khác ngược chiều cùng với một số lượng trong chế độ balance (không có đánh dấu “khóa”). Nếu vị trí thực hiện trong chế độ không có đánh dấu “Khóa”, thì tổng lượng sẽ được hợp lại thành một. Nếu bạn có nhiều vị trí sẵn thì việc mở thêm vị trí mới trong chế độ balance thì vị trí sẽ được làm tổng với vị trí có lãi thấp nhất.

Ngoài ra thì trong menu rơi:

  • đóng tất cả vị trí bằng nút «Đóng tất cả vị trí»;
  • đóng tất cả vị trí của một dụng cụ thì có thể chọn ra dụng cụ đấy trong cửa sổ «Vị trí mở» và chọn ra lệnh «Đóng tất cả vị trí của dụng cụ».

Trở lại trang đầu